گریز از مرکز

بهترین راه پیش بینی آینده ساختن آن است

گریز از مرکز

بهترین راه پیش بینی آینده ساختن آن است

۱ مطلب با موضوع «گمانه ها» ثبت شده است

تا در طلب گوهر کانی کانی

تا در هوس لقمه ی نانی نانی

این نکته رمز اگر بدانی دانی

هر چیز که در جستن آنی آنی

  • حسین صبوری